Tudományos diákkörök az Államtudományi és Közigazgatási Karon

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon a tehetséggondozás centrumaként működő tudományos diákkör tevékenységét a kötelezően megszerzendő tudást meghaladó szakmai tanulmányok folytatásának eszméje határozza meg, melyhez számos, a közéleti tájékozottságot elősegítő program szervezésével is hozzájárul a karon működő tíz tudományos diákkör.

Alkotmány- és Összehasonító Jogi TDK

A korábbi Alkotmányjogi TDK és az Európai és Összehasonlító Közjogi TDK összevonásával létrejövő Alkotmány- és Összehasonlító Jogi Tudományos Diákkör a 2015/2016-os tanévben kezdte meg működését. A TDK célkitűzései között szerepel, hogy bevezesse tagjait az önképzés világába, bemutassa számukra az alkotmányjogi és az összehasonlító közjogi területekben rejlő lehetőségeket és megismertesse velük az alkotmányos jogrendhez kapcsolódó fogalmakat.

Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet tudományos műhelyeként működő Állam- és Jogtörténeti TDK a jog történetiségének, a jogrend, jogintézmények, jogszabályok keletkezésének, fejlődésének és társadalmi feltételeinek vizsgálatára, a hatályos jog megértésére és a jogalkalmazás szabályainak ismeretére jött létre. Célja, hogy politikai, gazdasági és társadalmi szempontokat követve tagjaival mélyrehatóan megismertesse a különböző korok jogintézményeit, melyek mind nagy hatással voltak a jelenkor társadalmára, annak bírói gyakorlatára, a közigazgatásra, a politikára és az erkölcsre.

Állam- és Társadalomtudományi TDK

Az Államelméleti és Kormányzástani Intézet keretén belül működő Állam- és Társadalomtudományi tudományos diákkör állandó feladata, hogy vonzóvá tegye a tudományos életet az egyetem hallgatóinak körében, lehetőséget adva számukra, hogy oktatóik segítségével megismerkedhessenek az állam- és társadalomtudományokkal, valamint kutatásokat folytathassanak le ebben a témában.

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi TDK

Az Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet támogatásával működő diákkör legfőbb célkitűzése, hogy segítse az állam- és jogtudományok, a társadalomtudományok és a közgazdaságtan közül a közpénzügyek és annak határterületei iránt érdeklődő hallgatókat abban, hogy oktatóink segítségével a tudományos munka és kutatás világában próbára tehessék tudásukat.

Általános Közigazgatási Jogi TDK

A 2012/2013. tanév során létrehozott TDK a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet tudományos műhelyeként egy olyan közösség kiépítésére hivatott, melynek tagjai érdeklődéssel és elhivatottsággal állnak a közigazgatáshoz és ennek megfelelő kutatási területeket alakítanak ki, programok szervezésében vesznek részt, hogy bepillantást nyerhessenek a közigazgatás gyakorlati működésébe.

E-Közszolgálati TDK

A 2013 márciusában megalapított TDK célja, hogy a hallgatók ismereteit bővítse, és kutatási lehetőséget biztosítson számukra a korszerű infokommunikációs technológiák, az információs rendszerek, a közigazgatási informatika, az adatvédelem, az információbiztonság, a vezetői információs rendszerek, illetve az egyéb, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó témák terén.

Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK

A TDK segítséget kíván nyújtani azon hallgatók szakmai, tanulmányi és tudományos fejlődésében, akik érdeklődnek a közigazgatászok karrierje, a javadalmazásukat meghatározó közszolgálati jog és napjaink rendkívül közkedvelt és mainstream témája, a HR menedzsment iránt. A tudományos diákkör saját szervezésű szakmai rendezvényeken és kutatási feladatok során a hallgatókat a tudományos igényű önképzésre és a kommunikációs és együttműködési készségeinek fejlődésére ösztönzi, továbbá segítséget is nyújt a szakdolgozat vagy diplomamunka megírásában.

Polgári Jogi TDK

A Civilisztikai Intézet tudományos műhelyeként működő Polgári Jogi TDK a hallgatók magánjogi ismereteinek bővítéséért felelős, melyet az oktatott tantárgyak tematikájának követésével, valamint az aktuális, meghatározó jelentőséggel bíró témák nagy tudású, közismert és elismert szakértői előadásaival ér el a TDK. A tudományos diákkör az intézménylátogatások mellett kutatási tevékenységet is folytat, hogy az új Ptk. változásait, a joghézagokat és a módosításokat megfejtse és megértését segítse.

Közszervezési és Közigazgatástani TDK

A tudományos diákkör azt a célt tűzte ki, hogy összegyűjtse a szervezés- és vezetéstudomány, a kommunikáció és médiatudomány igazgatási aspektusai és a közszolgáltatások területszervezési oldala, az urbanizáció, a regionális tanulmányok és a geostratégia igazgatással összefüggő területei iránt érdeklődő, tehetséges hallgatókat. A TDK tagjai előtt fennáll annak a lehetősége, hogy az Intézet által menedzselt kutatási projektekbe bekapcsolódhassanak, elősegítve így a tudományos kompetenciájuk fejlesztését.

Szakigazgatási és Szakpolitikai TDK

A helyi önkormányzatok és szakigazgatás, szakpolitika világába a kötelező tananyagon túl mélyebb betekintést nyerni kívánó hallgatókkal a Szakigazgatási és Szakpolitikai TDK megismerteti a helyi önkormányzatok működését, a településfejlesztési struktúrákat, illetve a szuburbanizációs folyamatokat. A TDK tagjai gyakorlati ismereteket szerezhetnek a mintatelepülések felkutatása alkalmával a professzionálisan működő kistelepülésekről, részt vehetnek a települési önkormányzat képviselőtestületének az ülésein, valamint kötetlen beszélgetéseket folytathatnak kisebb-nagyobb településeket irányító polgármesterekkel és jegyzőkkel, így megismerve azok kiemelkedően fontos munkáját.

Európai Állam- és Jogtörténeti TDK 
(Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet)
 

Adatlap a TDK nyilvántartásba vételéhez

  • Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje_hatályos 2016. április 18-tól
  • Fájl letöltése

Programok

A TDK-s programok rendkívül sokszínűek és minden alkalommal igen népszerűek:

  • Az intézménylátogatások lehetővé teszik, hogy a hallgatók egy-egy állami szerv vagy intézmény gyakorlati működésébe is bepillantást nyerjenek, és szakmai kapcsolatokat építsenek ki az adott intézménnyel. Az elmúlt években a TDK- hallgatók látogatást tettek – többek között – a Parlamentben, az Alkotmánybíróságon, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Nemzeti Banknál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, az Egészségbiztosítási Felügyeletnél és a szegedi Csillag Börtön és Fegyházban. Ezeken kívül több külföldi út is megvalósult (pl. a bécsi ENSZ központban tett látogatás). 
  • A TDK-k által rendezett konferenciák egy-egy aktuális, kiemelt érdeklődésre számot tartó problémakört járnak körül. A közigazgatás bírságolási gyakorlata, az EU-n kívüli államok politikai rendszere éppúgy érintésre került, mint az Alaptörvény által hozott közjogi változások. (Utóbbi egy országos szintű, számos egyetem alkotmányjogi TDK-jának közreműködésével megvalósított hallgatói vetélkedővel volt összekötve.)
  • A kötetlen beszélgetéssel egybekötött – többnyire egy meghívott külső szakértő által tartott – szakmai előadások sem hiányoznak a programok közül. Néhány érintett téma: nők és férfiak esélyegyenlősége; az EU szerveinél történő munkavállalás; a magyar választási rendszer gyakorlati vonatkozásai; a magyar elnökség tanulságai; a gyermekprostitúció jelensége.
  • 2013-ban több TDK sikeresen pályázott A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen c. pályázatra (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023), amelynek köszönhetően számos tartalmas, a hallgatók szakmai fejlődését hatékonyan segítő programot sikerült megvalósítani.  Ezek közül is kiemelkednek a pozsonyi, prágai és krakkói egyetemmel rendezett közös hallgatói workshopok.

Eredmények

A TDK programjai számos gyakorlati hozadékkal járnak a hallgatók vonatkozásában: szak- és OTDK-dolgozati témák születnek, szakmai gyakorlatokra irányuló megállapodások köttetnek, esetenként pedig a hallgatók további pályaválasztása szempontjából is meghatározónak bizonyulnak ezen események.  

A TDK-hallgatók az OTDK-kon is jellemzően szép eredményeket érnek el.

A legtehetségesebb TDK-hallgatók egyben a Kar oktatói állományának részleges utánpótlására is szolgálnak: az utóbbi években több itt végzett hallgató immár oktatóként dolgozik az egyetemen. Emellett megemlítendő, hogy a kiemelkedő TDK munkát felmutató egykori hallgatóink a közigazgatás legkülönbözőbb területén állják meg a helyüket a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kezdve a Közbeszerzési Hatóságig.2009-ben az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában 1 harmadik helyezés, 4 különdíj és 2 legjobb opponensi hely volt az eredmény, a 2011-es OTDK-n egy első helyezés és egy különdíj, valamint elnyert külföldi ösztöndíjak Franciaországtól Finnországig, a Pro Scientia Aranyérem nagyrészt mind-mind a TDK-s tagságra vezethetőek vissza. 2013-ban 2 első helyezést, 1 különdíjat és 3 legjobb opponensi helyet sikerült megszerezni Karunknak. Emellett nem feledkezhetünk meg a Társadalomtudományi Szekcióban elért szép eredményeinkről sem, hiszen Hallgatóink 2013-ban ebben a Szekcióban 1 második, 1 harmadik helyezést, és 2 különdíjat hoztak el.

A 2015. évi a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában elért eredményeink: 2 második, 1 harmadik helyezés, 2 legjobb opponens, 4 különdíj. A Társadalomtudományi Szekciójában 1 különdíjat hoztunk el.


OTDK-eredmények     

 

Szekció

I. hely

II. hely

III. hely

különdíj

legjobb opponens

2009

ÁJT

0

0

1

4

2

2011

ÁJT

1

0

0

1

0

2013

ÁJT

2

0

0

1

3

2015

ÁJT

TT

0

0

2

0

1

0

4

1

2

-

    • ITDK