fokep

ALAPKÉPZÉS


KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK (hat féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A közösség ügyeinek intézése

„ Az ember annyi ért, amennyit használ.”    Széchenyi István

Az igazgatás az együttműködések sajátosan összetett rendszere, a társadalmi együttélés záloga. Minden közösségnek szüksége van azokra a szakemberekre, akik elhivatottak arra, hogy részt vállaljanak az állampolgárok ügyeinek lebonyolításában.

A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karrierre történő felkészítés történik. Olyan közigazgatás-szervező szakembereket képzünk, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára. A végzett hallgatók az állam működésének valamennyi területén el tudnak helyezkedni, például helyi önkormányzatoknál, és minden olyan szervezetnél, amelyek az állampolgárok szociális, foglalkoztatási, kulturális, egészségügyi, adóügyi, társadalombiztosítási ügyeiben járnak el. A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási munkakörök túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban közigazgatási folyamatok szervezésére, fejlesztésére, hatósági jogalkalmazásra és -érvényesítésre, valamint az alapvető államháztartási feladatokban való részvételre kapnak teljes körű felkészítést. Olyan elméleti, tudományos alapozó (pl. államelméleti, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulmányaikat a kar és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar mesterképzésen folytathassák. A képzés belépést enged a doktori címet adó államtudományi mesterképzésbe is, továbbá felsőfokú szakmai alapismereteik révén a végzetteink bekapcsolódhatnak a közszolgálati továbbképzésekbe, illetve adott esetben a vezetőképzésbe is.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

•        általános igazgatási szakirány

•        nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy emelt szintű nemzetközi és európai tudásanyagot adjon át, amellyel a tisztviselő a kormányzati karrierje során magas szinten tudja a feladatát ellátni

•        adóigazgatási szakirány, amely professzionális adószakértői karrierre készít fel


MESTERKÉPZÉS


KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (négy féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A „jó kormányzás” alakítása

„A kormányzás pedig azt jelenti, hogy érdemlegesen és érezhetően működik…” Magyary Zoltán

A közigazgatás legfőbb letéteményese a végrehajtó hatalom feje, a kormány. Ahhoz, hogy valaki a kormányzás összetett és tárgyában szerteágazó munkájában részt vegyen, ismernie kell a közigazgatás módszertanát, elveit és ezek megvalósításának gyakorlati technikáit. Erre csak az a közigazgatási szakember képes, aki rendelkezik a közjogba tartozó valamennyi intézmény átfogó ismeretével. A közigazgatási mesterképzési szak három szakiránya biztosítja ezt a magas szintű tudást.

A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfejlesztés és irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése. A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanulmányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a kormányzati szintű döntések előkészítésére.

A szakon végzett hallgatóink elhelyezkedési aránya megközelíti a 100%-ot. A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatási és nemzetközi igazgatási alapképzésen végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politika tudományi alapképzettséggel rendelkezőknek. A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szakirányú továbbképzése elvégzésre is, így a mester diploma mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

A képzés során a hallgatók három szakirány közül választhatnak:

• közigazgatás-tudományi szakirány, amely elsősorban egyetemi és kutatói karrierre készít fel

• közigazgatási vezető szakirány, a vezetői tehetséggondozás programja, amelynek során stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismereteket, szervezet-irányítást és vezetői készségeket sajátítanak el a tanulók

• európai és nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy a tisztviselő kormányzati karrierje során a különböző kiemelt feladatkörökben magas szintű nemzetközi és európai tudásanyaggal rendelkezzen.


OSZTATLAN ÁLLAMTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK (tíz féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Az állam stratégiai döntésének megalapozása

„Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék.” Albert Einstein

Célja az állam és a kormányzás átfogó tudásanyagával öt éves osztatlan képzésben felkészítést adni a professzionális állami vezetői karrierre. Minden egyetemi képzés meghatározott ismeretek átfogó halmaza, amelyeknél a képzés és a végzettség neve jelzi a legfontosabb tudást. Az államtudományi mesterszak elsősorban államtudománnyal foglalkozik, de jelentős jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi ismeretet, rendszerismeretet, infokommunikációs ismeretet, közigazgatástant is tartalmaz. Magas óraszámban biztosítjuk a gyakorlati felkészítést hallgatóink számára, de az osztatlan képzés megteremti a lehetőségét annak is, hogy a kiemelt témák tudományos elemzésének képességét is átadjuk. A tantárgyak elosztásánál kiemelt cél volt, hogy az ismeretek egymásra épüljenek és a jellemzően egy, másfél éves tárgyakkal a hallgatóknak kiegyenlített legyen a teherelosztása. Emellett külön figyelem irányul a vezetői készségek kialakítására, fejlesztésére és a hallgatók pszichológiai felkészítésére.

A mesterszak arra készíti fel végzetteinket, hogy alapjaiban ismerjék meg azt, amit az állam nemzeti, európai és nemzetközi keretekben jelent, ugyanakkor ne csak ismerjék, hanem képesek legyenek bármelyik ágazatában tervezési, stratégiai, elemzési, jogi és vezetői feladatok ellátására. A képzés követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók a döntéshozatali mechanizmus legfelsőbb szintjein dolgozhatnak. Átfogó tudásuk az igazgatás bármely területén hasznosítható, ugyanakkor képesek lesznek arra is, hogy a politikai döntéshozók munkáját a legmagasabb szinten segítsék. Ez az egyetlen képzés hazánkban, amely közvetlen képesítést ad vezetői beosztásra az állami tisztviselői rendszerben.

A mesterképzést sikeresen teljesítők okleveles államtudományi mester szakképzettséget és doktori címet szereznek.  

A szakot ajánlunk jogászoknak, valamint társadalom és gazdaságtudományi végzettséggel rendelkezőknek, igazgatásszervező és közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatásszervező alapképzés diplomával rendelkezőknek rövidített képzési időkeretben.


DOKTORI KÉPZÉS

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (KTDI) hazánk első és egyetlen ilyen profilú doktori iskolája, amely a közigazgatás-tudomány területén különböző képzési formákban biztosítja a doktoranduszhallgatók tudományos pályára való felkészítését. Kutatási területei a közjog és közigazgatás, az állam és társadalom, közmenedzsment, állam és ökonómia, közigazgatás a nemzetközi és európai térben, valamint az emberi erőforrás.