282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

Államtudományi osztatlan mesterképzési szak 2017/2018. tanév

SZAKFELELŐS: Prof. Dr. Kiss György


1. A mesterképzési szak megnevezése: államtudományi (Political Sciences)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítése: MA)

–    szakképzettség: okleveles államtudományi mester

–    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Political Sciences

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. rerum politicarum


3. Képzési terület: államtudományi


4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási


5. A képzési idő félévekben: 10 félév


6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 80–110 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 115–130 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–50 kredit

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit


7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja

–    az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes,

–    a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő,

–    a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő,

–    az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,

–    az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó,

–    az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező

szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.

a)    A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

–    az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit,

–    a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit,

–    a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit,

–    a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait,

–    az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását,

–    a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását,

–    a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát,

–    a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait,

–    a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdéseit,

–    a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggéseit,

–    a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatait,

–    az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitását, jogi és közpolitikai korrelációit,

–    a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatait.

b)    A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

–    a közérdek, a közszolgálati értékrend érvényesítése érdekében az állami feladatokat komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni,

–    magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatok ellátására,

–    a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni,

–    a kormányzati modelleket, technikákat alkalmazni,

–    az államszervezet, az állami működés hatékony változásmenedzsmentjére,

–    az állami működést összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is tervezni és szervezni,

–    az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezőket komplexen értékelni.

c)    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

–    kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,

–    nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,

–    jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,

–    konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,

–    problémafelismerő, elemző és megoldó készség,

–    intuíció és módszeresség,

–    információ feldolgozási képesség,

–    a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

–    elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

–    igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,

–    alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására,

–    empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.


8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1.    Alapozó ismeretek: 80–110 kredit

–    Államtan

–    Államtörténet, közigazgatás-történet

–    Politikaelmélet és politikatörténet

–    Alkotmánytani alapok

–    Jogi fogalomrendszer, jogi logika-dogmatika

–    Az állami igazgatás: általános közigazgatási ismeretek

–    Szervezés- és vezetéstan

–    Rendszerelmélet, folyamatmenedzsment

–    Közgazdasági alapismeretek

–    Közpénzügyi alapismeretek

–    Társadalomelmélet, statisztika

–    Pszichológia

8.2.    A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115–130 kredit

–    A magyar állam közhatalmi alapintézményei

–    A magyar állam és az alkotmányosság

–    A magyar állam és a törvényesség: az igazságszolgáltatás rendszere és joga

–    Kormányzástan: modellek, rendszertan

–    A magyar állam kormányzása

–    Szabályozás, kodifikáció

–    Az állami szakpolitikai tervezés és rendszertana

–    Az állam működésének hatáselemzése

–    Magyar szakigazgatási rendszerek működése

–    Közpénzügytan

–    Magyar államháztartástan és pénzügyi jog

–    Gazdaságpolitika, a magyar gazdaság jogi szabályozása

–    A magyar közigazgatás szervezete és működése

–    A magyar közigazgatás eljárásrendje, közigazgatási bíráskodás

–    A magyar közigazgatás joga

–    Elektronikus közszolgáltatások

–    Önkormányzás és önkormányzatok

–    Közmenedzsment

–    A magyar közszolgálati humánpolitika, közszolgálati jog

–    Nemzetközi közjog és nemzetközi kapcsolatok

–    Az Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái

–    Az Európai Unió jogrendszere

8.3.    A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: differenciált szakmai ismeretek: 30–50 kredit

–    A magyar állam honvédelmi és biztonságpolitikai funkciója

–    A magyar állam büntetőpolitikája és rendészeti funkciója

–    Az egyes ágazati szakpolitikák elemzése

–    A magyar tagállami kapcsolatrendszer az Európai Unióban

–    A magyar állam nemzetközi kapcsolatai

–    Közszolgálati kommunikáció

–    Regionális tanulmányok

–    Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

–    Európai uniós pénzügytani ismeretek

–    Támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek

–    Szaknyelvi ismeretek.


9.  A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A magyar államigazgatásban vagy az Európai Unió intézményében teljesített 12 hetes igazgatási vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat.


10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.